Kalendarium z lat 1945 – 1995

(Przedruk z Księgi pamiątkowej Gimnazjum i Liceum w Kołaczycach)

1945. Z uwagi na zniszczenie Jasła, a w tym jasielskiego Gimna­zjum i Liceum, z inicjatywy mgra Jana Baystaka dnia 2 lutego 1945 r. odbyło się zebranie pod przewodnictwem Jana Madejczyka, ówczesnego wójta, w sprawie zorganizowania Liceum i Gimnazjum w Kołaczycach. Na podstawie podjętej uchwały o zorganizowaniu tego typu szkoły, wybrana została delegacja w osobach: mgr Jan Baystak, Władysław Pazdro i Jan Rączka, która udała się do Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie. Kurator, profesor Kazimierz Holejko, pismem Nr 42/Pers. 45 z dnia 7 lutego 1945 r. powierzył mgr Janowi Baystakowi zorganizowanie Jasielskiego Gimnazjum i Liceum w Kołaczycach. Starosta jasielski Satustowicz pismem Nr 102/45 z dnia 9. lutego 1945 r. wyraża zgodę na zorganizowanie szkoły śred­niej w Kołaczycach.

Pierwszym dyrektorem zostaje mgr Jan Baystak. Z uwagi jednak na nowe decyzje władz o utworzeniu Gimnazjum i Liceum Jasielskiego w budynku Rafinerii Nafty w Niegłowicach koło Jasła, na mocy pisma Nr 1-3127/45 z dnia 12.IV.1945 r. Państwowe Koedukacyjne Gi­mnazjum i Liceum z siedzibą w Kołaczycach staje się filią zakładu jasielskiego pod kierownictwem mgra Jana Baystaka, któremu powierzono funkcję z-cy dyrektora Państwowego Gimnazjum i Liceum w Jaśle.

Skład grona pedagogicznego był następujący: Baystak Jan, Bagan Mieczysław, ks. Filipek Andrzej, Lisowski Jan, Lesikiewicz Józef, Martowicz Jan, Martowicz Stefania, Ślisz Józef, Wawszczak Helena, Bełzowki Stanisław, Łazarkiewicz Jadwiga, Krupa Wanda, Makarski Jan, Maciąg Stanisław, Gustek Franciszek. Gimnazjum mieściło się na pierwszym piętrze w budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczy­cach.

Równocześnie z organizacją szkoły rozpoczyna się działalność kulturalno-oświatowa.

Prof. Stefania Martowicz organizuje z okazji 90. rocznicy śmierci Adama Mickiewicza uroczystą imprezę recytatorską, poświęconą twórczości wielkiego poety. W imprezie uczestniczy chór, zorganizo­wany i prowadzony przez prof. Jana Martowicza.

Prof. Stefania Mortowiczowa wystawia też na skromnej scenie te­atralnej w Kołaczycach, a później w Jaśle i w Jedliczu "Powrót posła" J.U. Niemcewicza, przygotowany przez zespół młodzieży.

18 lipca 1945 roku pismem Nr II 6684/II/45 Kuratorium Rzeszo­wskie uznaje Gimnazjum i Liceum w Kołaczycach za zakład samodzielny. Obowiązki dyrektora powierzono mgr. Janowi Baystakowi

W lipcu i sierpniu 1945 r. odbyła się pierwsza matura trzy­nastu absolwentów

15 stycznia 1946 roku otwarto internat dla 20 uczniów, po przeprowadzeniu gruntownego remontu w domu pożydo­wskim, zniszczonym działaniami wojennymi. Kierownikiem internatu został p. Alojzy Kowalski.

1946 - Młodzież szkolna wykonała pokazy gimnastyczne na kołaczyckich błoniach przygotowane przez prof. Stanisława Maciąga. Zakład organizuje dla ludności Kołaczyc występy chóru szkol­nego. Latem i jesienią prawie wszyscy uczniowie biorą udział w bu­dowie baraku, który ma stać się tymczasową siedzibą szkoły

1947 - W styczniu 1947 roku szkoła przenosi się do własnych pomieszczeń w baraku. W baraku było 8 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, kancelaria dla dyrektora i sekretarki, pomiesz­czenie na bibliotekę oraz dyżury woźnego.

1948 - 13 marca 1948 r. Zarządzeniem Nr II. Sr. - 2777/48 na wniosek Kuratorium, Ministerstwo Oświaty nadało szkole podstawy prawne i tym samym utworzyło Państwowe Liceum i Gimna­zjum Ogólnokształcące w Kołaczycach.

1952 - 19 sierpnia pismem nr Ośr. II R-3a/277/52 Prez. W.R.N., Wydział Oświaty w Rzeszowie powierzył pełnienie obowiązków dyrektora prof. Józefowi Śliszowi. Z dniem l września 1952 r. prof. Józef Ślisz przejął obowiązki dyrektora po magistrze Ja­nie Baystaku, który był założycielem Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach i od roku 1945 pełnił obo­wiązki dyrektora.

luty 1953 - Powołano Komitet Budowy Szkoły. Komitet liczył 30 osób.

W skład prezydium Komitetu weszli:

Jan Cyran – przewodniczący

Józef Frączek – sekretarz

Tadeusz Baystak – skarbnik

Juliusz Misiołek, Tadeusz Piękoś, Stanisław Maciąg, Jan Salacha, Jerzy Wójtowicz - członkowie

W celu gromadzenia środków finansowych na budowę szkoły Komitet organizuje zbiórki pieniężne oraz imprezy dochodowe. W wyniku podjętych akcji zebrano 180 tys. zł.Równocześnie zgromadzono materiały budowlane: żwir, piasek i drewno. Z lasu miejskiego otrzymano 300 m3 drewna, które wkładem społeczeństwa Kołaczyc i okolicy zostało wycięte, zwiezione do tartaku i pocięte na deski.

1954 - od l sierpnia 1954 r. obowiązki Dyrektora Szkoły powierzono Stanisławowi Maciągowi, który rozpoczął starania o włączenie budowy szkoły do planu inwestycyjnego.

1955 - W styczniu 1955 roku Ministerstwo Oświaty podjęło decyzję dotyczącą budowy nowego budynku szkoły. Odbyła się uro­czystość 10-lecia Szkoły.

1956 - W marcu 1956 r. Powiatowe Przedsiębiorstwo Budowlane w Jaśle weszło na plac budowy szkoły. 8 maja 1956 r. rozpoczęto betonowanie ław fundamentowych.

1958 - Oddanie nowego budynku szkoły nastąpiło w grudniu 1958 r. Opuszczono stary barak, szkoła otrzymała nowy budynek, w którym mieściło się 11 sal lekcyjnych, pracownia fizyczna, świetlica, sala gimnastyczna, biblioteka, pomieszczenia gospo­darcze, szatnia. Pracownie zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt. Oddanie nowego budynku stworzyło warunki do normalnego funkcjonowania i rozwoju szkoły.

1959 - Przystąpiono do budowy internatu z pieniędzy zgromadzonych z inicjatywy Komitetu Budowy Szkoły przez Komitet Rodzicielski oraz od Zakładu Opiekuńczego, jakim były Zakłady Chemi­czne "Gamrat". Komitet dysponował kwotą 250 tys. zł. W ramach posiadanych funduszy przystąpiono do budowy internatu.

1962 - Wprowadzono młodzież do nowego budynku internatu.

1963 - Naciski władz ma tworzenie szkoły świeckiej.

1964 - Uruchomiono punkt Higieny Szkolnej. Przy współudziale Wydziału Zdrowia w Jaśle wyposażono gabinet lekarsko-dentystyczny.

1965 - Wybudowano budynek gospodarczy, który zakończył prawie 10-letni okres budowy szkoły. Trzy budynki na działce 1.30 ha są ogrodzone, zadrzewione, ukwiecone. Wokół budynku są ogrody warzywne, kwiatowe oraz boisko sportowe. Prace przy porządkowaniu obejścia szkoły oraz przy budowie boiska wy­konała młodzież szkolna. Wprowadzono podział klas wg spe­cjalności.

1966 - Odbyły się uroczystości kończące Obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Spotkanie z poetą Z. Bieńkowskim.

Wyjazd młodzieży do Krakowa na występy Zespołu "Śląsk" Wzięcie udziału młodzieży w uroczystościach związanych z Ob­chodami Międzynarodowego Tygodnia Ruchu Oporu (16.IV).

1967 - Uroczyście obchodzono 100 rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie

Zorganizowano wycieczkę do Zakopanego

1968 - Na wniosek Delegatury Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Jaśle młodzież opracowała ankiety na tematy dotyczące Jasła i okolic.

Utworzono zespół taneczny i zespół żywego słowa pod kierun­kiem Teresy Kopacz i Anny Włodyki. Powstało również kółko dramatyczne, które przygotowało "Powrót posła" Niemcewi­cza. Występ odbył się w dniu 20 i 29 maja.

1969 - Przeprowadzono remont generalny budynku szkolnego. Za­łożono kółko fotograficzne.

1970 - 20 – 21 czerwca – Uroczystości 25-lecia szkoły

W dniu 20 VI 1970 r. z okazji 25-lecia Szkoły i Zjazdu Wycho­wanków nadano szkole imię Marii Skłodowskiej-Curie.

1971 - Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w dniu 26 VI 1971 r. zmarł założyciel szkoły oraz jej pierwszy dyrektor i długoletni nauczyciel - mgr Jan Baystak.

1972 - Zorganizowano chór i zespół instrumentalny. Zespół przygotował repertuar na wszystkie imprezy szkolne i pozaszkolne. Zorganizowano klasopracownie j. polskiego, j. rosyjskiego oraz j. niemieckiego.

1973 - maj - udział młodzieży w organizowanych powiatowych zawodach strzeleckich "O srebrny muszkiet". W celu utrzymania ładu i porządku wokół szkoły każda klasa otrzymała pod opiekę pewien obszar szkoły do zagospodarowa­nia.

24 listopada odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyj­nego pod budowę szkoły podstawowej. Ponieważ budynek no­wej szkoły będzie znajdował się w sąsiedztwie, młodzież licznie wzięła udział w uroczystościach.

1974 - maj - Szkolny Szczep ZHP był organizatorem XIII Festiwalu Piosenki Harcerskiej na szczeblu powiatowym. W Festiwalu brali udział harcerze z LO Jasło, Kołaczyce, LE Jasło, Techni­kum Chemiczne Jasło, Lic. Med. Jasło SWP Jasło, oraz Szkoły Zawodowej. Pierwsze miejsce zajął szczep z Kołaczyc.

Szkolne Koło Sportowe (SKS) uczestniczyło w zawodach na szczeblu powiatowym o puchar "Sztandaru Młodych". Drużyny męskie i żeńskie zajęły 3 miejsce.

1975 - 31 sierpnia dyr. Stanisław Maciąg przechodzi na emeryturę; pracuje nadal na części etatu. Funkcję dyr. szkoły obejmuje mgr Stanisław Kumik dotychczasowy dyr. LO. w Żołyni. Funkcję tę pełni do końca roku szkolnego 1975/76. Październik - spotkanie młodzieży i pracowników szkoły z mi­nistrem oświaty Jerzym Kuberskim w związku z oddaniem do użytku budynku Szkoły Podstawowej.

1976 - l września dyrektorem szkoły zostaje mgr Teresa Szczerba, dotychczasowy z-ca dyr. Zbiorczej Szkoły Gminnnej w Kołaczy­cach, absolwentka Liceum z roku 1959. Szkoła dysponuje 15 pomieszczeniami do nauki, w tym 4 pra­cowniami: fizyczną, chemiczną, biologiczną, zajęć technicznych oraz salą gimnastyczną. W roku szkolnym 1976/77 do szkoły uczęszcza 275 uczniów.

1977 - 19 marca wybucha niegroźny pożar; spłonęły tylko dwie kro­kwie więźby dachowej. Skutki pożaru zostały szybko usunięte. W ramach prac modernizacyjno-organizacyjnych szatnie z par­teru zostały przeniesione do piwnicy. Uzupełniono wyposażenie klasopracowni.

l września Liceum Ogólnokształcące wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kołaczycach, który został powoła­ny decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Krośnie. Oprócz LO w skład w/w. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kołaczy­cach wchodzą; Zbiorcza Szkoła Gminna w Kołaczycach oraz jej punkt filialny w Krajowicach. Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego jest mgr Teresa Szczerba, która równocześnie peł­ni funkcję z-cy dyr. Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

1978 - W ramach zmian organizacyjnych nastąpiła likwidacja profilu biologiczno-chemicznego. Pozostaje klasa o profilu matematyczno-fizycznym oraz o profilu ogólnym.

1979 - Przeprowadzono częściowy remont instalacji centralnego ogrzewania, nastąpiła częściowa wymiana grzejników.

1980 -15 września utworzony został nowy Związek Zawodowy NSZZ "Solidarność", do którego akces zgłaszają prawie wszyscy pra­cownicy szkoły jak również władze oświatowe na terenie gmi­ny. Przewodniczącym nowego Związku zostaje mgr Wojciech Pawluś.

1981 - 26 marca szkoła nasza zostaje objęta kontrolą przeprowadzoną przez oficerów Wojska Polskiego w ramach akcji "Usprawnia­nie Funkcjonowania Zakładów Pracy oraz Administracji". W lipcu na wniosek NSZZ "Solidarność" oraz dyrekcji obu szkół decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania nr pisma OV-0139/13/81 zlikwidowany został Zespół Szkół Ogólnokształcą­cych w Kołaczycach. W miejsce zlikwidowanego zespołu powo­łano dwie odrębne szkoły: Zbiorczą Szkołę Gminną w Kołaczy­cach oraz Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach. Kurato­rium Oświaty i Wychowania w Krośnie zaakceptowało pro­pozycję rady pedagogicznej i powołało na stanowisko dyrektora mgr Teresę Szczerbę.

13 grudnia - wprowadzenie stanu wojennego spowodowało za­wieszenie zajęć szkolnych do dnia 4 stycznia. Zawieszona zo­stała również działalność Związków Zawodowych w tym NSZZ "Solidarność". W całej szkole panowało przygnębienie, nauczy­ciele odczuwali brak motywacji do pracy. Utracono nadzieję na reformę oświaty. Przeprowadzona z polecenia władz weryfika­cja kadry nauczycielskiej nie przyniosła zmian w składzie Ra­dy Pedagogicznej.

1985- Listopad, grudzień - frontalna wizytacja szkoły. Szkoła otrzy­muje ogólną ocenę dobrą.

1986 - Od l września szkoła pracuje wg dwóch podziałów godzin: bez wolnych sobót i z wolnymi sobotami.

1987 - W ramach prac remontowo-modernizacyjnych wykonano boazerię na parterze i I piętrze budynku szkoły.

1989 - Czerwiec - Szkoła uczestniczy w obchodach 650-lecia nadania praw miejskich dla Kołaczyc.

Październik - Reaktywowana zostaje działalność NSZZ "Solidarność".

1990 - Przywrócono nauczanie religii w szkole. Zajęcia z religii prowadził proboszcz parafii Kołaczyce, ks. Jan Sabat.

1992 - marzec - Dyrektor mgr Teresa Szczerba podejmuje decyzję o przejściu na emeryturę zgodnie z art. 88 KN. 31 lipca odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogi­cznej, na którym Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krośnie powołało na stanowisko dyrektora mgra Wojciecha Pawlusia.

l września - Nowy rok szkolny rozpoczął się pod kierunkiem nowego dyrektora mgra Wojciecha Pawlusia, który od 23 lat pełnił funkcję nauczyciela matematyki. Szkoła rezygnuje z nauczania w klasach profilowanych. Mło­dzież, począwszy od klasy III, ma do wyboru zgodnie z zainteresowaniami zajęcia fakultatywne w grupach: a) humanistycz­nej, b) biologiczno-chemicznej, c) matematyczno-fizycznej. Październik - w ramach prac remontowo-modernizacyjnych podjęto wstępną decyzję o zmianie systemu ogrzewania.

1993 - kwiecień - W szkole odbyły się pierwsze rekolekcje wielkopostne w budynku szkoły. Kwiecień - maj - Wszyscy pracownicy szkoły biorą czynny udział w ogólnopolskim strajku pracowników oświaty, który zo­stał zorganizowany przez NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania. W szkole nie odbywają się zajęcia dy­daktyczne. Członkowie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej podjęli decyzję o przeprowadzeniu egzaminu dojrzałości w nor­malnym terminie. Od początku roku szkolnego w oparciu o opinię Rady Pedagogicznej podjęto działania zmierzające do utworzenia dodatkowo nowej szkoły średniej typu ekonomicz­nego, l września - Inauguracja roku szkolnego.  LZ kształci młodzież o specjalności: pracownik admimstracyjno-biurowy. Funkcję dyrektora obu placówek pełni mgr Wojciech Pawluś.

1994 - styczeń - Ukończono modernizację kotłowni centralnego ogrzewania w szkole oraz w internacie. Równocześnie zwiększono powierzchnię szatni oraz usprawniono jej funkcjonalność.

 Luty - Nastąpiło otwarcie siłowni kulturystycznej w dawnym składzie opałowym. Adaptację i wyposażenie wykonał Urząd Gminy w Kołaczycach.

Luty - otwarto pracownię komputerową.

Kwiecień.- Powołano Komitet Organizacyjny Obchodów Jubi­leuszu 50-lecia szkoły. Przewodniczącą została Maria Gustek, absolwentka z 1959 roku.

 

Kalendarium z lat 1995 – 2005

 

1994/1995

 

 • W roku jubileuszu zorganizowano spotkania z absolwentami szkoły oraz zaproszonymi gośćmi:

 

-        Andrzejem Czajką – posłem na sejm, absolwentem z 1980

-        Władysławem Dybasiem – Ks.misjonarzem w Togo, absolwentem z 1981

-        Bronisławem Wojdyłą – Ks.Biskupem z USA, absolwentem z 1960

-        Prof. dr hab. Czesławem Bartulą, absolwentem z 1947

-        Prof. dr hab.inż Janem Rączką, absolwentem z 1946

-        J.E. Ks. Biskupem Edwardem Białogłowskim

-        Uczestnikami akcji „Burza”

 

 • wydanie księgi pamiątkowej – „Pięćdziesięciolecie Gimnazjum i Liceum im Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach 1945-1995”
 • 23, 24, 25 czerwca 1995 r. - uroczystości Jubileuszu 50-lecia Szkoły

 

1995/1996

 

 

 • wydanie książki – „Pokłosie obchodów jubileuszowych”
 • powołanie pani mgr Wandy Kmiotek na stanowisko z-cy dyrektora szkoły
 • wprowadzenie innowacji pedagogicznych z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz nauczania języków obcych w rozszerzonym wymiarze, kontynuacja w następnych latach
 • wizytacja kompleksowa szkoły prowadzona przez Kuratorium w Krośnie, wizytację przeprowadził starszy wizytator pan mgr Marian Gancarz; całokształt działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły oceniono bardzo wysoko
 • nawiązanie współpracy z Ruchem Światło Życie Diecezji Rzeszowskiej; udostępnienie internatu dla ruchu oazowego
 • zorganizowanie zgrupowania dla młodzieżowej kadry judoków; za uzyskane pieniądze zakupiono sprzęt szkolny, pomoce naukowe

 

 

 

1996/1997

 

 • spotkanie młodzieży z dziennikarzem p. Stanisławem Michalczewskim
 • udział młodzieży w spotkaniu z Ojcem Świętym - Janem Pawłem II w Krośnie; aktywny udział harcerzy naszej szkoły w Białej Służbie

 

 

1997/1998

 

 • Kuratorium Oświaty w Krośnie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, powierzyło ponownie funkcję dyrektora szkoły Wojciechowi Pawlusiowi
 • 1.09.1997 r. rozpoczęcie drugiej kadencji kierowania szkołą przez mgr Wojciecha Pawlusia
 • pielgrzymka do Rzymu pracowników szkoły i udział w spotkaniu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II

 

 

1998/1999

 

 • utworzenie liceum technicznego o kierunku ekonomiczno – administracyjnym
 • utworzenie Zespołu Szkół w Kołaczycach, w skład którego wchodzą następujące szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie, Liceum Zawodowe i Liceum Techniczne
 • rekolekcje szkolne w Ciężkowicach
 • przeprowadzenie po raz pierwszy konkursu „Kangur Matematyczny”,
 • przebudowa dachu na budynku internatu (ze stropodachu na dwuspadowy)
 • remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz sanitariatów i łazienek w budynku internatu

 

 

 

1999/2000

 

 • wprowadzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (zgodnie z Rozporządzeniem MEN- Dz. U. nr 41 poz. 413 z 1999r.)
 • opracowanie i wdrożenie własnego programu wychowawczego  szkoły
 • powstanie Szkolnego Koła ,,Caritas”
 • wprowadzenie do nauczania przedmiotu - wychowanie do życia w rodzinie
 • likwidacja funkcji kierownika internatu, obowiązki przejął zastępca dyrektora
 • organem prowadzącym szkołę zostaje Starostwo Powiatowe w Jaśle, a organem nadzorującym Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
 • wycieczka pracowników do Francji
 • remont sali gimnastycznej
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku internatu

 

 

2000/2001

 

 • włączenie ocen z religii do średniej z ocen
 • opracowanie wewnętrzszkolnego systemu mierzenia jakości pracy szkoły
 • 26.02.2001r. wizyta w naszej szkole ordynariusza diecezji rzeszowskiej J.E. ks. Biskupa Kazimierza Górnego
 • spotkanie młodzieży z Józefem Górnym, przewodniczącym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej, a równocześnie posłem Ziemi Rzeszowskiej
 • remont pomieszczeń administracyjnych ( zmiana ich lokalizacji)
 • remont szatni i klatki schodowej prowadzącej do niej (położenie płytek)
 • podjęcie starań o remont pokrycia dachowego i adaptacji strychu na pomieszczenia dydaktyczne
 • rozpoczęcie remontu sanitariatów i instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku szkoły

 

2001/2002

 

 • przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego według ,,Nowej Matury”
 • przeprowadzenie wewnętrznego pomiaru jakości pracy szkoły przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, zakończonego raportem; wizytację przeprowadził starszy wizytator - pani mgr Urszula Pelczar
 • sesja popularnonaukowa na temat Unii Europejskiej z udziałem władz powiatowych i gminnych
 • ostatnia matura w liceum zawodowym
 • ogłoszenie przez Starostwo Powiatowe w Jaśle i przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły. Decyzją Komisji Konkursowej funkcję dyrektora powierzono ponownie Wojciechowi Pawlusiowi
 • zakończenie remontu sanitariatów i instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku szkoły
 • wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły (za wyjątkiem strony południowej)

 

 

2002/2003

 

 • wdrożenie reformy szkolnej, powstanie szkół ponadgimnazjalnych
 • utworzenie w liceum ogólnokształcącym klas o profilu:

-        humanistycznym, o rozszerzonym wymiarze godzin z: języka polskiego, języka

angielskiego, historii, wiedzy o kulturze:

-        biologiczno – chemicznym, o rozszerzonym wymiarze godzin z: języka angielskiego,

chemii, biologii, geografii

-        matematyczno – informatycznym, o rozszerzonym wymiarze godzin z: języka angielskiego, matematyki, fizyki i astronomii, informatyki

-        językowym, o rozszerzonym wymiarze godzin z języka polskiego i języka angielskiego,

 • dokonanie naboru do klas trzyletniego liceum ogólnokształcącego i profilowanego o kierunku ekonomiczno –administracyjnym
 • zmiana WSO w zakresie ocen z zachowania z systemu opisowego na punktowy
 • wyjazdowe rekolekcje klas maturalnych
 • zorganizowanie dla społeczności lokalnej festynu, prezentującego dorobek szkoły,
 • przeprowadzenie przez naszą szkołę I Powiatowego Konkursu Teatralnego dla Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych
 • kontynuacja przebudowy i adaptacji poddasza budynku szkoły na pomieszczenia dydaktyczne
 • udział młodzieży w Dożynkach Powiatowych organizowanych przez gminę Kołaczyce
 • remont pomieszczeń szatni przy sali gimnastycznej
 • malowanie pomieszczeń szkoły i internatu
 • częściowy remont instalacji c.o. w budynku szkoły i internatu

 

 

2003/2004

 

 • oddanie do użytku w pełni wyposażonych, nowych sal:

-        komputerowej

-        multimedialnej do nauki języka angielskiego

-        multimedialnej do nauki języka niemieckiego

 • zorganizowanie w budynku naszej szkoły gminnych obchodów Święta Niepodległości
 • udział pracowników szkoły w balu charytatywnym, organizowanym przez zaprzyjaźnioną szkołę z Sarospatak
 • zajęcie przez Justynę Wiatr pierwszego miejsca w finale centralnym Olimpiady Widzy o Unii Europejskiej
 • zajęcie przez szkołę pierwszego miejsca w powiecie, dwunastego - w województwie podkarpackim i sto siedemdziesiątego w kraju w rankingu, przeprowadzonym przez ,,Rzeczpospolitą”
 • przeprowadzenie Konkursu Kolęd Obcojęzycznych dla uczniów szkół gimnazjalnych
 • przeprowadzenie II Powiatowego Konkursu Teatralnego dla Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych
 • udział szkoły w programie edukacyjnym „Beskidzkie Strumyki” i wyjazd młodzieży do Lwowa w nagrodę
 • ostatni egzamin dojrzałości dla abiturientów czteroletniego liceum ogólnokształcącego
  i liceum technicznego
 • zmiana nazwy szkoły z Zespół Szkół w Kołaczycach na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach, w którego skład wchodzą: licem ogólnokształcące           i liceum profilowane
 • udział młodzieży w uroczystych obchodach Dni Kołaczyc; spotkanie uczniów naszej szkoły z młodzieżą z zaprzyjaźnionej szkoły na Węgrzech
 • wyjazd szkolnego zespołu tanecznego na uroczystości „Święta Chleba” do miejscowości Ricse na Węgrzech
 • nawiązanie współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacj Rolnictwa; zakupienie sprzętu za pozyskane środki
 • udział naszej szkoły w opracowaniu Programu Edukacji Leśnej Społeczeństwa; efektem tej współpracy są liczne wycieczki klas do Bierówki gdzie znajdują się ciekawe ścieżki edukacyjne.

 

 

 

2004/2005

 • powołanie na stanowisko wicedyrektora szkoły pani mgr Wioletty Buby
 • powołanie Komitetu Organizacyjnego Obchodów 60-lecia Szkoły z przewodniczącym, panem Antonim Salachą
 • przystąpienie do programu ,,Szkoła z klasą”
 • przeprowadzenie II Międzygimnazjalnego Konkursu Kolęd Obcojęzycznych
 • przeprowadzenie III Powiatowego Przeglądu Teatralnego Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych (zespół teatralny z naszej szkoły zdobył I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych)
 • zorganizowanie spotkań z byłymi absolwentami szkoły:

-        księdzem Janem Kuligiem – doktorantem na KUL-u

-        Justyną Wiatr – studentką prawa i europeistyki UJ

-        dr. Wiesławem Chajcem – pracownikiem naukowym Politechniki Krakowskiej

 • przeprowadzenie egzaminu maturalnego w nowej formie dla absolwentów trzyletniego liceum ogólnokształcącego i liceum profilowanego
 • wydanie książki pamiątkowej z okazji Jubileuszu 60 – lecia Szkoły

 

 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!