RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych

STRONA SZKOŁY

www.lo-kolaczyce.pl

LO KOŁACZYCE

na Facebooku

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kołaczycach reprezentowane przez Dyrektora szkoły.

Adres: Al. Jana Pawła II 3

38-213 Kołaczyce

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Dyrektorem LO w Kołaczycach możesz się skontaktować poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pisemnie (na podany wyżej adres) lub osobiście w siedzibie administratora.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W Liceum Ogólnokształcącym w Kołaczycach inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Jacek Krzyżak.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
osobiście w siedzibie Szkoły lub w Zespole Szkół Nr 4 w Jaśle (w ustalonych wcześniej terminie).
Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

CELE I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami szkoły,
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
  powierzonej administratorowi.

W pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z LO w Kołaczycach przetwarzają dane osobowe.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Twoje dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich).

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy określające zasady przechowywania dokumentacji.

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych (w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne);
 • prawo do bycia zapomnianym tj. prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy:

–  Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

–  wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

–  wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

–  Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

–  Twoje dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy:

–  kwestionujesz prawidłowość danych osobowych,

–  przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia przetwarzania,

–  LO w Kołaczycach nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

–  wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie placówki są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • prawo do przenoszenia danych, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

–  przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zawartej z Tobą umowy lub na podstawie Twojej zgody,

–  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy:

–  zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez LO w Kołaczyce,

–  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez placówkę lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności (w szczególności jeżeli jesteś dzieckiem).

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Twoich danych osobowych w LO w Kołaczycach, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody osoby, podanie przez Ciebie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy wymagają tego przepisy prawa lub zawarta między Tobą a Szkołą umowa.

 

 ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

Our website is protected by DMC Firewall!