STATUT

 

 

Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej - Curie

w Kołaczycach

 

 

 

( tekst jednolity z dnia 09.11.2010 r.)

 

 

 

Kołaczyce 2010 r.

 

Rozdział I. Informacje o szkole.

§ 1.

 

 1. Nazwa szkoły brzmi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach – zwana dalej Szkołą.

Jest to Zespół Ponadgimnazjalnych szkół publicznych w skład, którego wchodzi:

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach. Jest to 3-letnia ponadgimnazjalna szkoła publiczna ogólnokształcąca, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

 1. Szkoła ma siedzibę w Kołaczycach, ul. Aleja Jana Pawła II. 3
 2. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Jasielski.
 3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.
 4. Szkoła jest jednostką budżetową.

 

Rozdział II. Cele i zadania szkoły.

§ 2

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające określone w ustawie o systemie oświaty oraz
w przepisach wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczym
i Programie Profilaktyki, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności:

1)      umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa    ukończenia danej szkoły, a także uzyskania świadectwa maturalnego,

2)      zapewnia rozwój umysłowy, moralny i fizyczny odpowiednio do potrzeb uczniów, ich możliwości psychofizycznych, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,

3)      umożliwia uczniom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

4)      kształtuje środowisko wychowawcze zgodnie z założeniami programu wychowawczego stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

5)      umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej według zasad określonych w odrębnych przepisach,

6)      realizuje program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów,

7)      upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtuje postawy sprzyjające jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej,

8)      kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym,

9)      udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej na zasadach i w formach określonych w odrębnych przepisach,

10)  stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju zainteresowań uczniów przez:

a)         kierowanie przez nauczycieli samokształceniem uczniów zdolnych w zakresie poszczególnych przedmiotów,

b)        przygotowanie uczniów do konkursów wiedzy, turniejów, olimpiad przedmiotowych,

c)         realizowanie indywidualnego programu nauczania, indywidualnego toku nauki oraz umożliwienie ukończenia szkoły w skróconym czasie - na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

d)        prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

e)         organizowanie indywidualnej pomocy dla uczniów z trudnościami w nauce, w tym pomocy koleżeńskiej,

f)         pedagogizację rodziców w zakresie procesu uczenia się,

2)      wdraża uczniów do działalności społecznej na terenie szkoły poprzez umożliwienie im pracy w organizacjach uczniowskich,

3)      dba o kulturę języka ojczystego, poszanowanie symboli narodowych propagowanie wzorców patriotycznych,

4)      upowszechnia wśród młodzieży wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,

5)      zapewnia podstawową opiekę medyczną, bezpieczeństwo i higienę pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami,

6)      w realizacji celów i zadań współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

2. Szkoła diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań szkoły.

 

§ 3

 1. Szkoła realizuje zadania wynikające z programu wychowawczego szkoły.
 2. Program wychowawczy i program profilaktyki szkoły uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 4

 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb oraz możliwości szkoły, a w szczególności nad:

1)        uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole - poprzez rozeznanie potrzeb i możliwości uczniów oraz działania integrujące uczniów ze społecznością szkolną - planowane
i realizowane przez wychowawców klas,

2)        uczniami znajdującymi się w szczególnie trudnej sytuacji losowej - poprzez zapewnienie pomocy wychowawczej i materialnej, odpowiednio do możliwości szkoły

3)        nad uczniami niepełnosprawnymi – poprzez umożliwienie zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania, zajęć rewalidacyjnych oraz poprzez przydzielenie uczniom z dysfunkcjami wzroku i słuchu miejsc w pierwszych ławkach i umożliwienie im nagrywania lekcji za pomocą dyktafonu.

 1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze z zachowaniem następujących zasad:

1)   uczeń przebywa na terenie szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych określonych tygodniowym rozkładem zajęć podczas których znajduje się pod opieką nauczycieli,

2)   na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych opiekę sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia,

3)   nauczyciel prowadzący zajęcia jest zobowiązany w toku pracy dydaktyczno - wychowawczej uwzględniać przepisy BHP i zasady higieny pracy umysłowej,

4)   w czasie przerw między zajęciami opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurni, zajęcia organizacyjno- porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustala Dyrektor Szkoły.

5)   opiekę nad młodzieżą w czasie wycieczki sprawują nauczyciele prowadzący wycieczkę przez cały czas jej trwania,

6)   zasady organizowania turystyki i krajoznawstwa określają odrębne przepisy.

 

§ 5

 

 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szkolny szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Dyrektor Zespołu może odwołać wychowawcę z pełnionej funkcji w następujących przypadkach:

1)   w razie stwierdzenia, że wychowawca nie wywiązuje się z obowiązków w oparciu o wyniki przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego,

2)   na pisemny wniosek rodziców lub uczniów danej klasy, po uprzednim rozpatrzeniu sprawy w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku oraz po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej,

3)   choroby nauczyciela trwającej dłużej niż 1 miesiąc,

4)   na pisemny uzasadniony wniosek nauczyciela,

 1. Formy pracy wychowawczej powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 2. Wychowawca w celu realizacji zadań wychowawczych planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

1)   różne formy życia zespołowego, integrujące zespół klasowy,

2)   warunki wspomagające ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

3)   indywidualną opiekę nad każdym wychowankiem,

4)   zajęcia godzin do dyspozycji wychowawcy klasy oraz ich treści,

5)   działania profilaktyczne i prozdrowotne,

6)   współpracę z innymi nauczycielami uczącymi w tej klasie oraz koordynację działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,

7)   okresowe wywiadówki w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo- wychowawczych uczniów oraz przekazania rodzicom informacji o postępach i zachowaniu uczniów,

8)   wywiadówki po klasyfikacji śródrocznej i rocznej,

9)    zakres i formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,

10)    współpracę ze specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

 1. Szczegółowy harmonogram działań wychowawczych określa plan pracy wychowawcy klasowego na dany rok szkolny, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
 2. Wychowawca klasy może poręczyć wniosek ucznia, ukaranego karą określoną w niniejszym Statucie, o zawieszenie przez Radę Pedagogiczną wykonanie kary na okres próbny.
 3. Rodzice i uczniowie danej klasy mogą wpływać na dobór bądź zmianę wychowawcy klasy przez złożenie- za pośrednictwem odpowiednio: Rady Rodziców bądź Samorządu Uczniowskiego- umotywowanego wniosku do Dyrektora Szkoły. Wniosek powinien być podpisany co najmniej przez 25% ogółu uczniów lub rodziców danej klasy. Dyrektor Szkoły rozpatruje wniosek w terminie 14 dni.

 

 

§ 6

 

 1. Wychowawca ma obowiązek wykonania wszystkich czynności administracyjnych dotyczących klasy, a zwłaszcza:

1)   prowadzenia dziennika lekcyjnego,

2)   prowadzenie arkusza ocen,

3)   pisania świadectw i dyplomów szkolnych oraz innej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa,

4)   wypełniania danych statystycznych dotyczących uczniów,

 1. Wychowawca ma obowiązek zgłaszania Dyrektorowi Szkoły o zaistniałych rażących przejawach łamania dyscypliny szkolnej przez uczniów w szkole i poza nią.
 2. Wychowawca ma obowiązek  przeprowadzania:

1)      dwóch zebrań z rodzicami w każdym semestrze,

2)      dwóch zebrań informacyjnych oraz w każdym przypadku gdy ma trudności w zakresie zachowań uczniów i utrzymania należytego poziomu frekwencji na zajęciach lekcyjnych.

 

§ 7

 

 1. Rodzice współdziałają z Dyrektorem Szkoły, nauczycielami i wychowawcami w zakresie nauczania wychowania i profilaktyki.
 2. W ramach współdziałania, o którym mowa w ust. 1:

1)   Dyrektor Szkoły dwa razy w roku organizuje zebrania rodziców, na których przedstawia  działania dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i profilaktyczne szkoły.

2)   Wychowawcy klas organizują okresowe zebrania z rodzicami, których termin ustala Dyrektor Szkoły,

3)   W trakcie zebrań rodzice mają prawo do:

a)    informacji na temat zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie,

b)   znajomości przepisów i zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

c)    rzetelnej, obiektywnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn niepowodzeń szkolnych,

d)   uzyskania porady w sprawie wychowania i kształcenia uczniów,

e)    wyrażania opinii we wszystkich sprawach szkolnych,

f)    uzyskania informacji o dziecku od nauczyciela uczącego dziecko. Termin spotkania z nauczycielem ustala wychowawca klasy w porozumieniu z rodzicem.

 1. Na wniosek wychowawcy klasy lub rodziców Dyrektor Szkoły organizuje dodatkowe ogólne zebranie z rodzicami w sprawie wskazanej we wniosku.
 2. We wszystkich zebraniach z rodzicami organizowanych przez Dyrektora Szkoły mają obowiązek uczestniczyć wszyscy nauczyciele.

 

 

§ 8

 

 1. Szkoła prowadzi dla uczniów doradztwo związane z wyborem kierunku dalszego kształcenia.
  W tym celu Dyrektor Szkoły:

1)   powołuje spośród nauczycieli koordynatora ds. orientacji zawodowej oraz określa zakres jego zadań na dany rok szkolny,

2)   tworzy warunki do prowadzenia działalności informacyjnej i doradczej związanej z wyborem przez uczniów kierunków kształcenia poprzez:

a)    współpracę z uczelniami wyższymi, szkołami policealnymi, zakładami pracy i innymi podmiotami w zakresie orientacji zawodowej,

b)   organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów, doradcami zawodowymi Powiatowego Urzędu Pracy, psychologami i pedagogami w związku z wyborem kierunku kształcenia.

 1. Nauczyciele w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy klasy, ścieżek międzyprzedmiotowych, wiedzy o społeczeństwie oraz podstaw przedsiębiorczości realizują zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia.

 

§ 9

 

 1. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc nauczycielom, uczniom i rodzicom w zakresie:

1)   diagnozowania i rozwijania potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów,

2)   edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

3)   wspomagania wychowawczej funkcji rodziny i szkoły,

4)   profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży,

5)   wspomagania wszechstronnego rozwoju młodzieży.

 1. Na wniosek Dyrektora Szkoły poradnia psychologiczno - pedagogiczna(lub inna poradnia specjalistyczna) może realizować zadania wymienione w ust. 1. poza swą siedzibą, na terenie Szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział III. Organy szkoły.

 

§ 10

 

 1. Organami szkoły są:
  1. Dyrektor Szkoły,
  2. Rada Pedagogiczna,
  3. Rada Rodziców,
  4. Samorząd Uczniowski.

 

 1. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy i przełożonym służbowym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole, kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:
  1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą,
  2. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,
  3. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole  w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
  4. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psycho - fizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  5. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji oraz wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z obowiązującym prawem,
  6. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, może organizować         administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
  7. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
  8. przyznaje pracownikom nagrody oraz wymierza kary porządkowe,
  9. występuje z wnioskami - po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej - w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników,
  10. wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczyciela, określone w odrębnych przepisach,
  11. realizuje zadania zgodnie z zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,
  12. tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
  13. zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym,
  14. zapewnia - w miarę możliwości - odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych,
  15. odpowiada za właściwa organizację i przebieg egzaminu maturalnego organizowanego w szkole,
  16. stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu,
  17. stale współpracuje z OKE,
  18. przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku szkolnego ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje  o działalności szkoły,
  19. przedstawia do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
  20. podaje do publicznej wiadomości do 15 VI szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego,
  21. współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,
  22. dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną,
  23. zwalnia uczniów z WF-u, zajęć artystycznych, informatyki, technologii informatycznej, drugiego języka, w oparciu o odrębne przepisy,
  24. występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadkach określonych w niniejszym Statucie,
  25. dokonuje co najmniej raz w roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń,
  26. za zgodą organu prowadzącego tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze,
  27. organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
  28. może w danym roku szkolnym , po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 10 dni i informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców( prawnych opiekunów) w terminie do 30 września o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i SU, może za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.
  29. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
 2. Dyrektor Szkoły w swoich działaniach współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim  oraz związkami zawodowymi działającymi w szkole.
 3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

5. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

1)      uchwala regulamin swojej działalności;

2)      podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;

3)      zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;

4)      podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;

5)      podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy;

6)      ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

7)      uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu.

6.  Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

1)      opiniuje  programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;

2)      opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

3)      opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)      opiniuje projekt finansowy szkoły;

5)      opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;

6)      opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;

7)      wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;

8)      opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;

9)      opiniuje tygodniowy plan lekcji;

 

7.  Rada Pedagogiczna ponadto:

1)      przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;

2)      może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole;

3)      uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;

4)      głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły;

5)      ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;

6)      uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;

7)      może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała;

8)      wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły;

9)      wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

10)  zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

8. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej  1/3  jej członków.

9. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością  głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

10. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

12.W Zespole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

1)      Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły.

2)      Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły.

3)      W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.

4)      Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza w terminie do 30 września  w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.

5)      W wyborach, o których mowa w ust. 5 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic                    ( prawny opiekun).

6)      Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:

1)      wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

2)      szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;

3)      zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

7)      Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.

8)      Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa  Regulamin Rady Rodziców.

13.  Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:

1)      uchwala regulamin swojej działalności;

2)      uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy;

3)      uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki;

14. Programy, o których mowa w pkt 13 ust. 1 pkt 2 i 3 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną 

15. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczego i Profilaktyki, programy te ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

16.  Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:

1)      opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora;

2)      opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;

3)      opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

4)      opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;

 

17.  Rada Rodziców może:

1)      wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

2)      występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;

3)      delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;

4)      delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

 

 

18.W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

19.Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

20.Samorząd może przedstawić Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2)  prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania własnej gazety szkolnej,

5)prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej    zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,

     6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu.

15.Samorząd jest uprawniony do wystawiania opinii w związku z:

1)skreśleniem ucznia z listy uczniów,

       2)ukaraniem ucznia,

       3)nagrodzeniem ucznia,

       4)szkolnym programem wychowawczym i program profilaktyki,

       5)wystąpieniem do Rady Pedagogicznej z wnioskami o przyznanie najzdolniejszym uczniom

          Stypendium Prezesa Rady Ministrów - zgodnie z odrębnymi przepisami.

16. Samorząd Uczniowski może poręczyć wniosek ucznia, ukaranego karą określoną w niniejszym Statucie, o zawieszenie przez Radę Pedagogiczną wykonania kary na okres próbny.

 

§ 11

 

 1. Organy Zespołu współpracują ze sobą w ramach swoich kompetencji i są zobowiązane do wzajemnego informowania się o podejmowanych działaniach, przedkładania opinii,  wniosków, postulatów i propozycji w sprawach określonych w niniejszym Statucie.
 2. Na uzasadniony wniosek każdego z organów Szkoły Dyrektor Szkoły organizuje wspólne posiedzenia, zebrania i konferencje organów szkoły lub ich przedstawicieli w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia wniosku.
 3. Sprawy sporne pomiędzy organami szkoły rozstrzyga Dyrektor Szkoły, kierując się przepisami prawa. W przypadku, gdy stroną w sporze jest Dyrektor Szkoły, sprawę rozstrzyga - zgodnie ze swymi kompetencjami - organ prowadzący szkołę lub organ nadzoru pedagogicznego.

 

 

Rozdział IV. Organizacja Szkoły.

 

§ 12

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 13

 1. Szczegółową organizację nauczania wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji  opracowany przez Dyrektora Zespołu najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie szkolnego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący  do 25 maja danego roku.
 2. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych, liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący  oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. Do wykazu godzin dodaje się 1 godzinę na każdy pełny etat, z wyłączeniem dyrektora i zastępców dyrektora, które wynikają z art.42 ust.2 pkt 2. KN
 3. W arkuszu organizacji Szkoły podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.
 4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza Szkoły - z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy - ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

 

 

 

§ 14

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. W oddziałach organizowane są dla uczniów zajęcia edukacyjne z wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
 3. Zajęcia z przedmiotów o rozszerzonej podstawie programowej, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, a także inne zajęcia wynikające z realizacji innowacji pedagogicznych lub zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych.
 4.  Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.
 5. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia w profilach mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, na podstawie umowy zawartej między szkołą a daną jednostką.

 

§ 15

 

 1. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 34.
 2. Oddział dzieli się na grupy na przedmiotach i według zasad określonych w przepisach dotyczących ramowych planów nauczania z uwzględnieniem wysokości środków finansowych w planie finansowym szkoły.

§ 16

 

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

§ 17

.

1. Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne ( nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między szkołą, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2. W szkole mogą być wprowadzane innowacje i eksperymenty pedagogiczne.

3. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, oddział lub grupę.

4. Uchwałę w sprawie  wprowadzenia innowacji lub eksperymentu pedagogicznego w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna.

5. Uchwała w sprawie wprowadzenie innowacji  lub eksperymentu pedagogicznego może być podjęta po uzyskaniu:

1)      Zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji lub eksperymencie,\

2)      Opinii Rady Rodziców,

3)      Pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego na wprowadzenie w szkole innowacji lub eksperymentu.

 

§ 18

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych, doskonaleniu warsztatu nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz - w miarę możliwości - o regionie.
 2. Z zasobów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej.
 3. Zadaniem  biblioteki jest :
  1. gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;
  2. obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki,
  3.  prowadzenie działalności informacyjnej;
  4. zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
  5. podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
  6. wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
  7. przysposabianie  uczniów  do  samokształcenia,  działanie  na  rzecz  przygotowania  uczniów  do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;
  8. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;
  9. kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;
  10.  organizacja wystaw okolicznościowych.

4. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy  należy:

1)      w zakresie pracy pedagogicznej:

a)      udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni przedmiotowych,

b)      prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory,

c)      zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji,

d)     udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb,

e)      prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej oraz związany z nią indywidualny instruktaż,

f)       współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno–wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia,

g)      udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem  biblioteki i  medioteki.

 

2) w zakresie prac organizacyjno- technicznych:

a)      przedkładanie dyrektorowi szkoły projekt budżetu biblioteki,

b)      troszczenie  się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki,

c)      gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, przeprowadzanie ich  selekcję,

d)     prowadzenie ewidencję zbiorów,

e)      klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów,

f)       organizowanie warsztatu działalności informacyjnej,

g)      prowadzenie dokumentację pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów,

h)      planowanie pracy: opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki oraz terminarz zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych,

i)        składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole,

j)        ma obowiązek korzystać z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalić własny warsztat pracy.

 

 5.  Nauczyciele  bibliotekarze  zobowiązani  są  prowadzić  politykę  gromadzenia  zbiorów,  kierując  się zapotrzebowaniem  nauczycieli  i  uczniów,  analizą  obowiązujących  w  szkole  programów  i  ofertą  rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły.

 

6.  Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług bibliotecznych określa Regulamin biblioteki i  medioteki.

 

7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły, który:

1)         zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;

2)         zatrudnia bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego;

3)         przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność biblioteki;

4)         zatwierdza przydziały czynności poszczególnych bibliotekarzy;

5)         wyznacza w planie lekcji godziny na realizację zajęć w ramach edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej;

6)         inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w tworzeniu systemu edukacji czytelniczej, informacyjnej oraz medialnej w szkole;

7)         zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie bibliotekarza;

8)         nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.

 

8. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności i planie pracy biblioteki.

 

9.Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

10. Regulamin biblioteki.

1)      Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach określonych harmonogramem, znajdującym się na drzwiach biblioteki.

2)      Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły;

3)      Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały;

4)      Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki;

5)      Czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę bibliotekarza na sporządzenie kserokopii z materiałów bibliotecznych;

6)      Jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek (np. olimpijczykom, maturzystom, itp.), a także przedłużyć termin ich zwrotu;

7)      Czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza o rezerwację potrzebnej mu pozycji;

8)      Czytelnik może, pod nadzorem bibliotekarza, korzystać z komputerowego wyszukiwania informacji bibliograficznych;

9)      Czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza;

10)  Czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed końcem roku szkolnego;

11)  Czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest do przedstawienia w sekretariacie szkoły karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki;

12)  Czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy. 

 

 

 

§ 19

 

 1. Zespół może organizować zajęcia nadobowiązkowe dla uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, finansowane z budżetu szkoły oraz prowadzone bezpłatnie przez nauczycieli.
 2. Zajęcia te mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych.
 3. Liczba uczestników zajęć płatnych z budżetu szkoły  nie powinna być niższa niż 15 uczniów.

 

§ 20

1. Dla uczniów, którzy pobierają naukę poza miejscem stałego zamieszkania szkoła prowadzi internat, z zastrzeżeniem pkt.1 i 1a

1) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, w miarę posiadanych miejsc, mieszkańcami internatu, na wniosek dyrektora gimnazjum, rodziców lub opiekunów prawnych, mogą być uczniowie gimnazjów z terenu gminy Kołaczyce.

     1a) uczniowie wywodzący się z gimnazjów będą otoczeni szczególną opieką wychowawczą.

 1. Internat prowadzi działalność wychowawczo-opiekuńczą w okresie trwania zajęć szkolnych.

3.Zadaniem internatu jest zapewnienie wychowankom zakwaterowania i całodziennego wyżywienia , opieki wychowawczej i odpowiednich warunków do nauki, w szczególności:

1)   indywidualnego miejsca do spania wyposażonego w  pościel, meble do wypoczynku, nauki oraz przechowywania rzeczy osobistych,

2)   warunków do utrzymania higieny i czystości osobistej,

3)   właściwych warunków do nauki.

 1. Internat oprócz warunków wymienionych w ust. 3 stwarza wychowankom możliwości do rozwijania zainteresowań, uczestnictwa w kulturze i rekreacji oraz wdraża do samodzielności i zaradności życiowej.
 2. Praca wychowawcza z wychowankami  prowadzona jest w grupach wychowawczych. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi do 30 wychowanków, a czas pracy z grupą wychowawczą wynosi co najmniej 49 godzin zegarowych tygodniowo.
 3. Za pracę wychowawczą z grupą odpowiedzialny jest wychowawca. Do zadań wychowawcy internatu należy:

1)   dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków w grupach powierzonych jego opiece,

2)   wspieranie rozwoju psychofizycznego wychowanków poprzez tworzenie warunków do uczenia się, rozwoju zainteresowań i zdolności,

3)   inspirowanie i wspomaganie działań integrujących grupę oraz rozwijających samorządne i samodzielne działania wychowanków,

4)   planowanie własnej pracy wychowawczej,

5)   współdziałanie ze szkołą, do której uczęszcza wychowanek, w celu koordynacji działań wychowawczych oraz związanych z organizowaniem pomocy w uczeniu się i przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

6)   utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków w celu rozeznania potrzeb opiekuńczo – wychowawczych oraz ich zaspokojenia, a także udzielenia informacji o zachowaniu wychowanka podczas pobytu w internacie,

7)   organizowanie różnorodnych form pracy kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej oraz w zakresie profilaktyki uzależnień i patologii społecznych dla wychowanków w grupie wychowawczej,

8)   organizowanie pomocy pedagogicznej i materialnej dla wychowanków w trudnej sytuacji losowej, rodzinnej i bytowej oraz współpraca w tym zakresie z Dyrektorem Szkoły, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz innymi placówkami i instytucjami,

9)   prawidłowe prowadzenie dokumentacji wychowawczej.

 7. Za zgodą organu prowadzącego w internacie można zatrudnić wychowawcę- opiekuna nocnego.

 

§ 21

 1. Samorząd Mieszkańców internatu tworzą wszyscy wychowankowie internatu.

1)   Zasady wybierania i działania organów Samorządu Mieszkańców określa regulamin uchwalany przez ogół wychowanków w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu  Mieszkańców są jedynymi reprezentantami ogółu wychowanków.

2)   Samorząd Mieszkańców może przedstawić Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach internatu, w szczególności dotyczących praw wychowanków, takich jak:

a)    prawo do zapoznawania się z regulaminem internatu,

b)   prawo jawności systemu przyjęć wychowanków do internatu,

c)    prawo do organizacji życia internatu, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między nauką a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d)   prawo redagowania i wydawania własnej gazety dotyczącej życia internatu,

e)    prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu,

f)    prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Mieszkańców.

3)   Samorząd Mieszkańców jest uprawniony do wystawiania opinii w związku z:

a)    skreśleniem ucznia z listy wychowanków internatu,

b)   ukaraniem wychowanka,

c)    nagrodzeniem wychowanka.

 

§ 22

 

 1. Wychowanek ma prawo do:

1)   warunków pobytu w internacie zapewniających higienę, bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz do poszanowania jego godności,

2)   życzliwego, podmiotowego traktowania, korzystania z pomocy w przygotowaniu pracy domowej,

3)   wpływania na organizację życia internatu poprzez działalność w Samorządzie Mieszkańców,

4)    swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają dóbr osobistych współmieszkańców lub pracowników internatu,

5)   rozwijania zdolności i zainteresowań,

6)   przyjmowania odwiedzin w internacie w czasie i miejscu określonym przez Dyrektora Szkoły,

7)   korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu internatu -zgodnie z jego przeznaczeniem.

 1. Wychowanek ma obowiązek:

1)   przestrzegania postanowień zawartych w Statucie szkoły i Regulaminie Internatu,

2)   systematycznego uczęszczania do macierzystej szkoły,

3)   przestrzegania zasad kultury życia w grupie wychowawczej i zespole zajęć,

4)   dbałości o własne zdrowie, higienę i rozwój,

5)   poszanowania urządzeń, sprzętu i wyposażenia internatu,

6)   dbałości o czystość estetykę i porządek na terenie internatu,

7)   sprzątania i utrzymywania w czystości przydzielonego mu pomieszczenia mieszkalnego,

8)   przestrzegania ustalonych terminów wyjazdu do domu oraz wyjścia poza teren internatu,

9)   regularnego wnoszenia opłat za wyżywienie i pobyt w internacie,

 1. Za wzorowe wypełnianie obowiązków wychowanka,  aktywny udział w organizowaniu życia

internatu, osiągnięcia artystyczne i sportowe wychowanek może być nagrodzony:

1)   pisemną pochwałą wychowawcy,

2)   pisemną pochwałą Dyrektora Szkoły,

3)   listem pochwalnym do rodziców,

4)   dyplomem uznania,

5)   nagrodą rzeczową.

 1. Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w niniejszym Statucie, niekulturalne zachowanie się wobec wychowanków lub pracowników internatu, kradzież, palenie papierosów, używanie alkoholu lub narkotyków na terenie internatu wychowanek może być ukarany:

1)   pisemnym upomnieniem wychowawcy internatu z powiadomieniem wychowawcy klasy,

2)   ograniczeniem w prawach mieszkańców internatu,

3)   wykonywaniem dodatkowych prac na rzecz internatu,

4)   zadośćuczynieniem wyrządzonych szkód na koszt wychowanka, rodziców ( opiekunów prawnych) wychowanka,

5)   pisemną naganą Dyrektora Szkoły wobec społeczności internackiej z powiadomieniem listownym rodziców (opiekunów prawnych) wychowanka,

6)   usunięciem z internatu w drodze decyzji Dyrektora Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

5. Wychowanek internatu, jako uczeń Zespołu podlega karom zgodnym z niniejszym Statutem.

6.Od kar, o których mowa w ust. 4 wychowanek może odwołać się w terminie 7 dni od ich udzielenia:

1)   do Dyrektora Szkoły – w przypadku kary udzielonej przez wychowawcę,

2)   do Kuratora Oświaty – w przypadku kary udzielonej przez Dyrektora Szkoły.

                                                                      

                                                                     § 23

1. W szkole działa stołówka szkolna.

     1) Ze stołówki szkolnej mogą korzystać wyłącznie uczniowie szkoły, wychowankowie internatu oraz nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w szkole.

     2) Stołówka szkolna prowadzona jest przez wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych w szkole.

     3) Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Odpłatność za korzystanie
z posiłków w stołówce ustala Dyrektor szkoły na mocy zarządzenia.

     4) Szczegółowe zasady korzystania ze stołówki szkolnej określa odrębny regulamin stołówki.

 

Rozdział V. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

§ 24

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany swoją postawą społeczno - moralną i dyscypliną pracy dawać wzór młodzieży oraz rzetelnie wykonywać zadania statutowe szkoły, a w szczególności:

1)   czuwać nad zdrowiem i bezpieczeństwem ucznia podczas procesu dydaktyczno - wychowawczego,

2)   wypełniać funkcje nauczyciela dyżurnego,

3)   aktualizować wiedzę merytoryczną i metodyczną w zakresie swojej specjalności,

4)   stosować metody i formy pracy adekwatne do potrzeb uczniów, ich wieku i możliwości psychofizycznych,

5)   wspierać wszechstronny rozwój uczniów,

6)   rozwijać zainteresowania i zdolności uczniów oraz wyrównywać ich braki w wiadomościach i umiejętnościach poprzez indywidualizację procesu nauczania,

7)   bezstronnie i obiektywnie oceniać uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,

8)   udzielać uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

9)   planować własną pracę dydaktyczną i wychowawczą,

10)    efektywnie wykorzystywać czas lekcji i innych zajęć,

11)    informować uczniów o ocenach z prac kontrolnych i sprawdzianów w terminie zgodnym z postanowieniami niniejszego Statutu.

12)    dbać o porządek i wyposażenie powierzonej pracowni dydaktycznej, podejmować inicjatywy w celu jej wzbogacenia,

13)    przedkładać Dyrektorowi Szkoły roczne rozkłady materiałów  z nauczanych przedmiotów w formie pisemnej i elektronicznej,

14)    zapoznać się z analizą wyników egzaminów zewnętrznych na podstawie raportu OKE i dokonać pogłębionej analizy wyników uczniów Zespołu i klasy, szczególnie w zakresie nauczanego przedmiotu.

 1. 3.     Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę jest obowiązkiem wszystkich pracowników szkoły. Pracownicy są zobowiązani do bezwzględnego stosowania zapisów ujętych przepisami, zarządzeniami i szkolnymi regulaminami dotyczącymi bhp i p/poż.

 

§ 25

 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału szkolnego zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz programu nauczania z zakresu kształcenia w danym profilu.
 2. W szkole działają zespoły przedmiotowe:

1)   Zespół Przedmiotów Humanistycznych.

2)   Zespół Przedmiotów Matematyczno – Przyrodniczych,

3)   Zespół Języków Obcych,

4)   Zespół Wychowawczy

 1. Dyrektor Szkoły może powoływać inne zespoły problemowo - zadaniowe.
 2.  Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele danych przedmiotów, którzy wybierają przewodniczącego na dany rok szkolny.
 3. Każdy nauczyciel należy do jednego zespołu przedmiotowego, a posiedzenia zespołów są protokołowane.
 4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1)   zorganizowanie współpracy nauczycieli dla ustalania zestawu programów nauczania, uzgadnianie sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści kształcenia przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania, dobór podręczników,

2)   wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposoby badania wyników nauczania,

3)   współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

4)   opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

5)   pogłębioną analizę przedmiotowych wyników egzaminu maturalnego i ustalenie wniosków.

6)   zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem takich jak: wystawy, konkursy, wycieczki,

7)   nadzorowanie przygotowań uczniów do olimpiad, konkursów, egzaminów zewnętrznych,

8)   udział przedstawicieli zespołów w konferencjach metodycznych.

 1. Szczegółowe zadania zespołów określa roczny plan pracy, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.
 2. W szkole działają zespoły wychowawcze, w skład których wchodzą wychowawcy oddziałów danego rocznika. Członkowie zespołu wychowawczego wybierają spośród siebie przewodniczącego, zaś koordynatorem wszystkich działań jest pedagog szkolny.
 3. Zespół Wychowawców diagnozuje środowisko wychowawcze ucznia i organizuje współpracę klas oraz:

1)   Analizuje źródła niepowodzeń wychowawczych,

2)   Ustala jednolity system wymagań wobec uczniów,

3)   Podejmuje decyzje w sprawie zabezpieczenia opieki w czasie imprez organizowanych przez szkołę,

4)   Analizuje sytuację materialną i losową uczniów w związku z zapewnieniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej i materialnej.

 1. Zespoły wychowawcze spotykają się jeden raz w semestrze lub częściej( w razie zaistniałych problemów wychowawczych) z inicjatywy pedagoga lub Dyrektora Szkoły.

 

§ 26

 

 

 1. Stanowiska wicedyrektora szkoły i inne stanowiska kierownicze tworzy Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego.
 2. Do zadań wicedyrektora należy :

1)   zastępowanie Dyrektora Szkoły w przypadku jego nieobecności,

2)   nadzór i organizacja pracy komisji Rady Pedagogicznej powoływanej do opracowania rocznego planu pracy szkoły,

3)   nadzorowanie opracowania przez nauczycieli rozkładów treści kształcenia zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych oraz kontrola ich realizacji,

4)   nadzór pedagogiczny nad realizacją zajęć dydaktyczno – wychowawczych zgodnie z ustaleniami Dyrektora Szkoły,

5)   koordynowanie pracą wychowawców klasowych,

6)   współpraca z Samorządem Szkolnym, Samorządem Mieszkańców internatu, i innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole,

7)   realizacja własnego wymiaru zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

8)   inicjowanie nowatorstwa pedagogicznego i wymiany doświadczeń wśród nauczycieli,

9)   współpraca z rodzicami w celu poprawy jakości pracy szkoły,

10)    nadzór nad wykonywaniem przez nauczycieli przydzielonych im zadań organizacyjno – wychowawczych,

11)    koordynowanie realizacją programów profilaktycznych w szkole,

12)    kontrola jakości prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,

13)    organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,

14)    wykonywanie innych zadań dotyczących kierowania szkołą zleconych przez Dyrektora Szkoły.

 

§ 27

 

 1. 1.    W szkole tworzy się stanowisko pedagoga szkolnego
 2. Zakres zadań pedagoga szkolnego obejmuje:

1)   rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych uczniów,

2)   określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym tego uczniom,

3)   udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,

4)   organizowanie, prowadzenie i koordynacja prac z zakresu orientacji zawodowej,

5)   działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

6)   przeprowadzanie działań o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym i resocjalizacyjnym,

7)   udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci, organizowanie i prowadzenie pedagogizacji rodziców,

8)   prowadzenie dokumentacji działalności na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

9)   opracowanie na każdy rok szkolny ramowego planu pracy, zatwierdzanego przez Dyrektora Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

10)    składanie pod koniec każdego semestru sprawozdań z realizacji zadań,

 1. Pedagog szkolny może podejmować następujące formy działalności:

1)   wywiady środowiskowe,

2)   analiza dokumentacji szkolnej,

3)   współpraca z placówkami oświatowymi, sądowymi, policją i -stosownie do potrzeb- innymi podmiotami,

 1. Pedagog szkolny zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji o prawach dziecka. Zadania te, pedagog szkolny realizuje:

1)   we współdziałaniu z Dyrektorem szkoły, nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi),

2)   wychowawcami internatu, pielęgniarką (higienistką) szkolną, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi,

3)   we współpracy z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.

 

 

Rozdział VI. Uczniowie szkoły.

§ 28

 

Liczbę oddziałów klas pierwszych oraz liczbę miejsc w klasach pierwszych ustala organ prowadzący szkołę w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 

§ 29

 

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
 2. Przyjęcie kandydatów do klasy pierwszej następuje w drodze postępowania szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej, powołanej przez Dyrektora Zespołu. Tryb powołania komisji i zasady jej pracy określają odrębne przepisy.
 3. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych za:

1)   wyniki egzaminu gimnazjalnego (maksymalnie 100 punktów – po 50 za każdą część egzaminu), potwierdzone stosownym zaświadczeniem,

2)   oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z następujących zajęć edukacyjnych: język polski, matematyka, język obcy, biologia, geografia - (maksymalnie 80 punktów),

3)   osiągnięcia kandydata, wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie – 20 punktów).

 1. Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów wymienionych w ust. 3 pkt. 2)
  są  przeliczane na punkty następująco:
  celująca: 20 pkt.
  bardzo dobra: 16 pkt.
  dobra:12 pkt.
  dostateczna:8 pkt.
  dopuszczająca: 0 pkt.
 2. Kryteriów określonych w ust. 3 pkt. 1) nie stosuje się do kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów określonych w ust. 3.
 4. Inne osiągnięcia kandydatów będą punktowane przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną uwzględniając coroczne ustalenia Kuratora Oświaty oraz zajęcie punktowanych miejsc w konkursach organizowanych dla gimnazjów przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach.

 

§ 30

 

 

 1. Uczeń ma prawo do:

1)   właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)   opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

3)   korzystanie z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

4)   życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

5)   swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

6)   rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7)   sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

8)   poprawy oceny cząstkowej ustalonej na warunkach i terminie ustalonym przez nauczyciela,

9)   pomocy w przypadku trudności w nauce,

10)    korzystania z doradztwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,

11)    korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,

12)    wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,

13)    znajomości programów nauczania poszczególnych przedmiotów, zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz szczegółowych kryteriów na poszczególne stopnie szkolne, a także zakresu treści kształcenia objętego sprawdzianami,

14)    ustalenia przez nauczycieli terminu prac kontrolnych i sprawdzianów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

15)    indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach.

16)    respektowania jego praw określonych w Konwencji o Prawach Dziecka.

17)    Tygodnia zwolnienia z zajęć na czas przygotowania się do okręgowej i centralnej olimpiady oraz do zwolnienia z odpytywania i prac pisemnych w tym okresie.

 1. Jeżeli w trakcie godzin lekcyjnych uczeń bierze udział w konkursach, olimpiadach, zawodach itp., to powinno to być odnotowane w dzienniku lekcyjnym, a godziny te nie powinny być wliczane do liczby godzin opuszczonych.
 2. Uczeń może opuścić szkołę w trakcie trwania jego zajęć, tylko po uzyskaniu zwolnienia z dalszych zajęć u wychowawcy lub Dyrektora Szkoły na podstawie pisemnej lub ustnej prośby rodzica. Jeżeli uczeń nie uzyska takiego zwolnienia, to opuszczone godziny będą traktowane jako nieusprawiedliwione.
 3. Uczeń zwolniony decyzją Dyrektora Szkoły na podstawie zaświadczenia lekarskiego z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach z informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka obcego, ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:

1)      lekcje wychowanie fizycznego, informatyki lub technologii informatycznej, drugiego języka obcego, umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu,

2)      rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.

 1. W przypadku naruszenia praw ucznia przez wychowawcę, nauczyciela, innego ucznia lub innego pracownika szkoły, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść skargę do Dyrektora Szkoły. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany rozpatrzyć skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
 2. W przypadku naruszenia praw ucznia przez Dyrektora Szkoły, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść skargę do właściwego Kuratora Oświaty.

 

 

§ 31

 

 1. Uczeń ma obowiązek:

1)   przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły,

2)   godnego reprezentowania szkoły,

3)   systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

4)   systematycznego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych,

5)   usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach lekcyjnych:

a)    nieobecność należy usprawiedliwić w terminie do siedmiu dni po okresie nieuczęszczania do szkoły w formie pisemnej przez rodziców (opiekunów prawnych) lub na podstawie zaświadczenia lekarskiego czy też instytucji, która jest zobowiązania do jego wydania. Po upływie ww. terminu opuszczone godziny traktowane są jako nieusprawiedliwione.

b)   w przypadku dłuższej nieobecności trwającej powyżej jednego tygodnia rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek powiadomić wychowawcę klasy (w formie przez niego ustalonej).

6)   uzupełniania braków wiedzy wynikających z jego nieobecności na zajęciach,

7)   udziału w sprawdzianach i pracach kontrolnych, przy czym w ciągu tygodnia można przeprowadzić nie więcej niż trzy sprawdziany (prace kontrolne) oraz nie więcej niż jeden sprawdzian dziennie trwający co najmniej 1 godzinę lekcyjną,

8)   starannego prowadzenia zeszytów przedmiotowych,

9)   przestrzegania zasad kultury bycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

10)    poszanowania pomocy szkolnych, sprzętu, pomieszczeń dydaktycznych znajdujących się budynku szkolnym oraz w innych miejscach i obiektach gdzie odbywają się zajęcia dydaktyczne,

11)    dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole i poza nią,

12)    odpowiedzialności za własne życie, zdrowie higienę oraz rozwój,

13)    przestrzegania zakazu picia alkoholu, używania narkotyków oraz palenia papierosów w szkole i poza nią,

14)    używanie na terenie szkoły obuwia zamiennego (typu sportowego na jasnej podeszwie),

15)    dbania o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju, należy przez to rozumieć co następuje:

a)    strój w kolorach stonowanych bez kontrowersyjnych napisów,

b)   zasłonięte brzuch i plecy,

c)    czysty,

16)    zabrania się noszenia:

a)    krótkich spodenek odsłaniających uda i spodni odsłaniających biodra,

b)   krótkich spódnic,

c)    skąpych bluzek odsłaniających brzuch i dekolt,

d)   ubrań z materiałów przezroczystych,

e)    rażącego makijażu,

f)    rażących tatuaży w widocznych miejscach,

g)   ekstrawaganckich fryzur,

h)   kolczyków (dopuszczalne są kolczyki w uszach u dziewczyn)

17)    Podczas uroczystości szkolnych, środowiskowych, egzaminów maturalnych, w których uczeń bierze udział bądź reprezentuje szkołę obowiązuje odświętny strój czarno (granatowo) – biały.

18)    W czasie zajęć szkolnych ubiór ucznia musi być dostosowany do ich rodzaju i warunków atmosferycznych.

19)    W szkole jest zakaz używania podczas lekcji urządzeń elektronicznych, nagrywających i odtwarzających dźwięk i obraz bez zgody nauczyciela lub Dyrektora Szkoły.

20)    W czasie obowiązkowych zajęć dydaktycznych oraz przerw międzylekcyjnych uczeń nie może opuszczać budynku i terenu szkolnego (zapis nie dotyczy zorganizowanych wyjść pod opieką nauczyciela lub opiekuna wyznaczonego w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły).

21)     Należy przestrzegać zakazu wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.

22)    Uczeń klasy „ policyjno – strażackiej ma obowiązek noszenia w szkole ustalonego przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców stroju. ( zgodnie z przyjętymi zasadami)

23)    Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, z zajęć z informatyki lub technologii informatycznej, czy z drugiego języka obcego ma obowiązek uczęszczać na lekcje z tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.

24)    Uczeń zagrożony uzależnieniem ma obowiązek na wniosek pedagoga uczestniczyć w zajęciach profilaktyczno-terapeutycznych.

 

§ 32

 

 1. Nagrody i wyróżnienia mogą otrzymać uczniowie, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, mają osiągnięcia sportowe, artystyczne w pracy na rzecz społeczności szkolnej i dają przykład innym swoją postawą, po zasięgnięciu opinii Samorządu Szkolnego.
 2. Kandydatów do nagród i wyróżnień zgłaszają wychowawcy klas, nauczyciele i Samorząd Uczniowski.
 3. Ustala się następujące rodzaje nagród:

1)   pochwała wychowawcy wobec uczniów danej klasy,

2)   pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów szkoły.

3)   list gratulacyjny Dyrektora Szkoły do rodziców ucznia,

4)   nagroda rzeczowa,

5)   dyplom uznania,

6)   udział w różnorodnych formach wypoczynku finansowanych przez szkołę.

 

§ 33

 1. Ustala się następujące kary dla uczniów:

1)   Za naruszenie porządku szkolnego, za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych uczeń może być ukarany.

a)    ustnym lub pisemnym upomnieniem wychowawcy wobec uczniów danej klasy,

b)   ustnym lub pisemnym upomnieniem Dyrektora Szkoły,

c)    pisemną naganą Dyrektora Szkoły,

d)    zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz lub zawieszeniem prawa udziału w imprezach i uroczystościach szkolnych wydanym przez Dyrektora Szkoły na czas określony.

2)   Za agresywne zachowanie się wobec nauczycieli i pozostałych pracowników,

3)   wywieranie szkodliwego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne,

     4) naruszenie nietykalności cielesnej i godności osobistej,

5) stosowanie gróźb względem innych uczniów, nauczycieli, pozostałych pracowników szkoły      oraz osób przebywających na terenie szkoły,

     6)  skazanie ucznia prawomocnym wyrokiem sądu,

     7) nieusprawiedliwienie ciągłej nieobecności (powyżej 10 dni nauki) w tym także z powodu            pobytu w areszcie,

     8) niszczenie lub kradzież mienia szkoły lub uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły,

     9) przebywanie na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków,

 10) posiadanie, przechowywanie i rozprowadzanie alkoholu lub narkotyków,

 11) picie alkoholu w szkole i poza nią,

 12) świadome i systematyczne naruszanie obowiązków ucznia określonych w statucie,

 13) opuszczenie bez usprawiedliwienia ponad 50% obowiązkowych zajęć w semestrze,

 14) prostytuowanie się lub czerpanie korzyści z prostytucji,

 15) wyłudzanie pieniędzy lub innych dóbr materialnych, uczeń może być ukarany:

     a)  naganą Dyrektora Szkoły,

     b) zadośćuczynieniem wyrządzonych szkód na koszt własny, rodziców (opiekunów       prawnych) ucznia,

     c) zakazem uczestniczenia w niektórych imprezach szkolnych, np. dyskotekach szkolnych       wycieczkach klasowych,

       d)  przeniesieniem do innej szkoły przez Dyrektor Szkoły,

     e) skreśleniem z listy uczniów, które następuje w drodze decyzji Dyrektora Zespołu na          podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu         Uczniowskiego. W przypadku ucznia realizującego obowiązek nauki, skreślenie z listy uczniów może nastąpić po przedstawieniu uczniowi możliwości kontynuowania nauki w innej szkole lub w formach pozaszkolnych.

 

 1. 2.    Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, rodzaj i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, dotychczasowy  stosunek ucznia do ciążących na nim obowiązków, zachowanie się po popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizować.
 2. 3.    Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.
 3. 4.    O zastosowanej karze Dyrektor Szkoły zawiadamia na piśmie ucznia, jeśli jest pełnoletni, w pozostałych przypadkach rodziców lub osobę, pod której opieką prawną uczeń się znajduje.
 4. Uczniowi i jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo odwołania się w terminie 7 dni od otrzymanej kary do:

1)   Dyrektora Szkoły w przypadku kary wymierzanej przez wychowawców klas. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od jego złożenia.

2)   Rady Pedagogicznej w przypadku kar wymierzonych przez Dyrektora Szkoły. Rada Pedagogiczna rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od jego złożenia.

3)   W ciągu 14 dni - od otrzymania decyzji Dyrektora Szkoły w przypadku skreślenia z listy uczniów - do Kuratora Oświaty, za  pośrednictwem dyrektora Zespołu.

6. W czasie toczącego się postępowania uczeń ma obowiązek chodzić do szkoły do momentu  uprawomocnienia się decyzji, jeśli decyzji nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności.

7. Na uzasadniony wniosek ucznia ( jego rodziców lub prawnych opiekunów), poparty przez Samorząd Uczniowski i wychowawcę klasy, Rada Pedagogiczna w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku może podjąć uchwałę o zawieszeniu kary na okres próbny. W przypadku naruszenia przez ucznia postanowień Statutu Szkoły w okresie próbnym, podlega on ukaraniu.

 

 

 

 

Rozdział VIII. Wewnątrzszkolny System Oceniania.

 

§ 34

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz na formułowaniu ocen.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)   poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

2)   pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju,

3)   motywowanie ucznia do nauki,

4)   dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)   formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (opiekunów prawnych),

2)   ustalenie kryteriów oceniania zachowania,

3)   bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w niniejszym Statucie oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,

4)   przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających.

5)   ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, według skali, o której mowa w niniejszym Statucie.

6)   ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej/zachowania,

7)   ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (opiekunom prawnym) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

§ 35

 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych)  o:

1)   wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2)   sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3)   warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Informacje, o których mowa w ust. l i 2 są przekazywane uczniom na pierwszych lekcjach w nowym roku szkolnym, a rodzicom na zebraniach organizowanych w terminach ustalonych przez Dyrektora Szkoły na początku roku szkolnego. Potwierdzenie przekazania tych informacji powinno być odnotowane w dzienniku lekcyjnym.

 

§ 36

 

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 3. 3.    Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępnione uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) do wglądu podczas zebrań i indywidualnych konsultacji

 

 

§ 37

 

 1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno -pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom.
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb tego ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. 3.    Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a nie efekt końcowy i wynik.
 4. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej  podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 5. Dyrektor Zespołu na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) oraz na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełno sprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.
 6. W przypadku ucznia o którym mowa w ust. 5, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z nauki drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia.( nie trzeba dostarczać dodatkowych zaświadczeń)
 7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, technologii informacyjnej lub nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się zamiast oceny klasyfikacyjnej sformułowanie: „zwolniony".

 

§ 38

 

 1. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów.
 2. Semestr pierwszy rozpoczyna się 1 września i trwa do rozpoczęcia ferii zimowych.
 3. W przypadku gdy termin ferii rażąco skraca II semestr Rada Pedagogiczna ustala na początku roku szkolnego inny termin zakończenia I semestru.
 4. Semestr drugi rozpoczyna się w następnym dniu po zakończeniu pierwszego semestru i trwa do końca roku szkolnego.

 

§ 39

 

 1. Klasyfikowanie śródroczne (roczne) polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia za pierwszy (drugi) semestr z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali ustalonej w niniejszym Statucie oraz oceny z zachowania.
 2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego przed zakończeniem pierwszego semestru. Nauczyciele ustalają oceny śródroczne z poszczególnych przedmiotów, na co najmniej 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 3. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.
 4. W terminie 7 dni przed semestralnym (rocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia, a wychowawcy klas jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w ramach spotkań informacyjnych. W przypadku nieobecności rodzica na zebraniu informacyjnym informację o ocenie nauczyciel wpisuje do zeszytu przedmiotowego ucznia, a rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z oceną.
 5. Na dwa tygodnie przed śródrocznym ( rocznym) klasyfikacyjnym zebraniem rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej ( rocznej) niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej i odnotowują ten fakt w dzienniku lekcyjnym.
 6. Wychowawca klasy jest zobowiązany przekazać przynajmniej jednemu z rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia informacje o przewidywanej dla niego rocznej lub śródrocznej ocenie niedostatecznej podczas indywidualnej rozmowy lub w formie pisemnej.
 7. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna może zostać zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
 8. Uczeń może się ubiegać o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień.

 

§ 40

 

 1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne a ocenę z zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 5 dni po zakończeniu zajęć edukacyjnych dydaktyczno - wychowawczych. W takim przypadku po stwierdzeniu przez Dyrektora zasadności odwołania, powołuje Komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym w zakresie sposobu i warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 

 

 

§ 41

 

Ustala się następujący tryb uzyskiwania wyższej oceny śródrocznej (rocznej) niż przewidywana:

 1. W terminie 2 dni od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie śródrocznej (rocznej) uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zwrócić się z pisemną prośbą do nauczyciela danego przedmiotu o podwyższenie oceny, określając stopień, na jaki ocenia swoją wiedzę i umiejętności.
 2. Nauczyciel po otrzymaniu wniosku ustala wraz z uczniem termin poprawy oceny, zgodny z zarządzeniem dyrektora szkoły o klasyfikacji, i przeprowadza test diagnozujący jego wiedzę w formie pisemnej, ustnej lub ćwiczeń praktycznych w zależności od specyfiki danego przedmiotu.
 3. Przy poprawie może uczestniczyć na wniosek ucznia lub nauczyciela wychowawca klasy lub przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego - bez prawa głosu.
 4. Ustalona na podstawie testu ocena nie może być niższa od wcześniej przewidywanej.
 5. Dokumentację przebiegu odwołania od oceny przewidywanej nauczyciel przechowuje do końca danego roku szkolnego to jest do 31 sierpnia.

 

§ 42

 

 1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustała się w stopniach według następującej skali z możliwością stosowania skrótów literowych i oznaczeń cyfrowych:

 

ocena

skrót

oznaczenie

 

literowy

cyfrowe

celująca

cel

6

bardzo dobra

bdb

5

dobra

db

4

dostateczna

dst

3

dopuszczająca

dop

2

niedostateczna

ndst

1

 

 

 1. Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaków + lub -, a także stosowanie skrótów oraz innych oznaczeń z koniecznością zamieszczenia w dzienniku lekcyjnym czytelnej legendy.
 2. Oceny bieżące z prac pisemnych, przeliczając skalę punktową na stopnie, przedstawiają się następująco:

 

0% - 40 %

ndst

41% - 50 %

dop

51%-70%

dst

71%-90%

db

91% -100 %

bdb

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego praca spełnia kryteria na ocenę bdb oraz zostaną wykonane przez ucznia zadania wykraczające poza program nauczania.

 1. W szkole obowiązują następujące normy dotyczące przeprowadzania pisemnych zadań szkolnych:

1)   terminy sprawdzianów i prac klasowych (co najmniej jednogodzinnych) są wpisywane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem (nie więcej niż 3 prace w tygodniu i 1 w danym dniu), krótkie kartkówki (do 20 minut) z trzech ostatnich jednostek tematycznych mogą być niezapowiadane,

2)   prace klasowe powinny być poprawione w terminie dwutygodniowym, omówione na lekcji i dane uczniowi do wglądu,

3)   krótkie, niezapowiedziane kartkówki sprawdzające wiedzę i przygotowanie ucznia z trzech ostatnich jednostek tematycznych, winny być poprawione i ocenione w terminie jednotygodniowym i dane uczniowi do wglądu,

4)   na dwa tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną należy zakończyć przeprowadzanie sprawdzianów i prac klasowych (co najmniej jednogodzinnych).

 

§ 43

 

 1. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:

1)   Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

a)    posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie oraz

b)   biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy lub

c)    osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

2)   Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)    opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz

b)   sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach

3)   Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)    nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej oraz

b)   poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

4)   Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

a)    opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej oraz

b)   rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności

5)   Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

a)    ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej umiejętności i wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz

b)   rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności

6)   Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

a)    nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz

b)   nie jest w stanie rozwiązać (wykonać ) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności

 

§ 44

 

 1. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

1)   wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2)   postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3)   dbałość o honor i tradycje szkoły,

4)   dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6)   godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7)   okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Ustala się następujące kryteria, według których nauczyciele i samorząd uczniowski wystawiają opinie o zachowaniu, a wychowawcy wystawiają oceny śródroczne i roczne z zachowania:

1)   stosunek do nauki:

a)    systematyczne i punktualne uczęszczanie na wszystkie zajęcia edukacyjne,

b)   rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do lekcji i odrabianie prac domowych,

c)    estetyczne prowadzenie zeszytów i estetyczne utrzymywanie podręczników,

d)   czynny udział na zajęciach,

e)    pełnienie dyżurów uczniowskich,

f)    terminowe usprawiedliwianie nieobecności,

g)   rozwijanie własnych zainteresowań,

2)   postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:

a)    udział w organizacjach uczniowskich, zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

b)   udział w pracach społeczno - użytecznych na terenie klasy, szkoły,

c)    wykonywanie zarządzeń Dyrektora Zespołu, wychowawców i nauczycieli, przestrzeganie Statutu,

d)   organizowanie pomocy koleżeńskiej,

e)    kształtowanie pozytywnego wizerunku Zespołu na zewnątrz,

f)    dbałość o estetykę Zespołu i jej otoczenia.

3)   dbałość o honor i tradycje szkoły:

a)    angażowanie się w życie środowiska lokalnego, utrwalanie i rozwijanie jego wartości,

b)   pomaganie osobom niepełnosprawnym i starszym,

c)    szacunek do szkoły,

d)   godne i poważne zachowanie się wobec symboli narodowych, religijnych i szkolnych,

e)    udział w apelach, spotkaniach i innych imprezach szkolnych.

4)   dbałość o piękno mowy ojczystej:

a)    kreowanie postawy i umiejętność prezentacji słownej na uroczystościach szkolnych,

b)   kultura słowna wobec pracowników szkoły, kolegów i koleżanek,

c)    właściwe zwracanie się do pracowników szkoły,

d)   rozwijanie poprawnej polszczyzny, a zarazem poszanowanie gwary polskiej,

e)    unikanie drażliwych przezwisk w sferach młodzieżowych,

f)    udział w olimpiadach i konkursach literackich.

5)   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

a)    rozwijanie kondycji fizycznej na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych,

b)   inspirowanie i integrowanie innych w czynnym uprawianiu sportu rekreacyjnego i zawodniczego,

c)    przestrzeganie przepisów BHP w szkole i poza nią

d)   pozytywne reagowanie na zjawiska przemocy i agresji,

e)    prowadzenie zdrowego trybu życia (ubiór, sport, dietetyka),

f)    działanie na rzecz promocji zdrowia,

g)   zachowanie higieny osobistej,

h)   ochrona środowiska naturalnego przed dewastacją.

6)   godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:

a)    kultura bycia i sposób wyrażania się,

b)   wygląd zewnętrzny,

c)    przestrzeganie norm moralnych,

d)   pozytywne reagowanie na wszelkie zło,

e)    umiejętność dyskusji z nauczycielami,

f)    poszanowanie mienia szkolnego i cudzej własności,

g)   zachowanie się na wycieczkach i wyjazdach szkolnych,

h)   przestrzeganie podstawowych zasad savoire - vivre'u.

7)   okazywanie szacunku innym osobom:

a)    poszanowanie pracy innych osób,

b)   szanowanie poglądów innych - zrozumienie i tolerancja,

c)    kulturalne zachowanie się względem pracowników szkoły i osób które ją odwiedzają,

d)   ustępowanie miejsca i kłanianie się osobom starszym,

g)   umiejętność doboru swojego ubioru do okoliczności i sytuacji.

 1. Zachowanie ustala się według następującej skali z możliwością stosowania poniższych skrótów:

ocena

Skrót literowy

wzorowe

wz

bardzo dobre

bdb

dobre

db

poprawne

pop

nieodpowiednie

ndp

naganne

ng

 

 1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

1)oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
 2. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest ostateczna.

1)Uczeń lub jego rodzice( prawni opiekunowie) maja prawo zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

2) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która ustala ostateczną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania nie niższą od ustalonej wcześniej oceny.

 

 

§ 45

 

 1. Ustala się następujące kryteria na poszczególne oceny z zachowania:

1)   Wymagania podstawowe:

a)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b)   postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

c)    dbałość o honor i tradycje szkoły,

d)   dbałość o piękno mowy ojczystej,

e)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

f)    godne kulturalne zachowanie się w szkole i poza szkołą,

g)   okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Ocenę dobrą z zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia:

1)   wymagania podstawowe

2)   oraz dodatkowo:

a)    ma nieusprawiedliwione nie więcej niż 8 godzin lub nieusprawiedliwionych spóźnień,

b)   stosowny strój,

c)    systematyczne regulowanie składek i przynoszenie usprawiedliwień w terminach ustalonych w Statucie szkoły

d)   posiada nie więcej niż 2 wpisy w dzienniku o zachowaniu sprzecznym z obowiązującym w szkole

 1. Ocenę bardzo dobrą z zachowania otrzymuje uczeń, który:

1)   spełnia wymagania podstawowe

2)   oraz dodatkowo:

a)    praca społeczna na rzecz klasy,

b)   brak godzin nieusprawiedliwionych,

c)    udział w konkursach, zawodach sportowych na szczeblu szkolnym i międzyszkolnym,

d)   rozwijanie swoich zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

e)    pełnienie funkcji w organizacjach szkolnych i właściwe wywiązywanie się z nich,

f)    doraźna pomoc koleżeńska,

g)   reagowanie na zło,

h)   brak nieusprawiedliwionych spóźnień.

 1. Ocenę wzorową z zachowania otrzymuje uczeń, który:

1)   spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą

2)   oraz dodatkowo:

a)    wzorowa kultura osobista w szkole i poza szkołą,

b)   praca społeczna na rzecz szkoły oraz angażowanie się w życie środowiska lokalnego,

c)    stała pomoc kolegom w nauce,

d)   udział w konkursach, olimpiadach i zawodach na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim i centralnym,

e)    rzetelne wywiązywanie się z powierzonych obowiązków i pełnionych funkcji,

f)    100% frekwencja,

g)   reagowanie na zło,

 

 1. Ocenę poprawną z zachowania otrzymuje uczeń, który:

1)   uchybia wymaganiom podstawowym, lecz zastosowane środki zaradcze rokują poprawę

2)   oraz:

a)    ma nieusprawiedliwione nie więcej niż 16 godzin lub nieusprawiedliwionych spóźnień,

b)   lekceważy obowiązki dyżurnego klasowego,

c)    nie zmienia obuwia,

d)   brak dbałości o estetykę szkoły i otoczenia,

e)    niestosowny strój i rażący makijaż,

f)    uchylanie się od pracy na rzecz klasy i szkoły,

g)   lekceważenie zasad bezpieczeństwa (wychylanie się przez okno, siadanie na parapecie, siadanie na ławkach itp.),

h)   posiada nie więcej niż cztery wpisy w dzienniku o zachowaniu sprzecznym z obowiązującym w szkole.

 1. Ocenę nieodpowiednią z zachowania otrzymuje uczeń, który:

1)   lekceważy wymagania podstawowe, a działania wychowawcze nie przynoszą poprawy

2)   oraz:

a)    palenie papierosów w szkole i poza szkołą,

b)   ma nieusprawiedliwione nie więcej niż 21 godziny,

c)    niszczenie sprzętu szkolnego lub rzeczy należących do innych osób,

d)   nienaprawianie wyrządzonych szkód,

e)    niewłaściwy stosunek do nauczycieli i innych pracowników,

f)    używanie nieodpowiedniego słownictwa (wulgaryzmy)

g)   posiada nie więcej niż siedem wpisów w dzienniku o zachowaniu sprzecznym z

    obowiązującym w szkole.

 1. Ocenę naganną z zachowania otrzymuje uczeń, który:

1)   Rażąco narusza wymagania podstawowe

2)   oraz:

a)    konflikt z prawem,

b)   arogancja, bezczelność,

c)    niszczenie sprzętu z premedytacją

d)   fizyczne i psychiczne znęcanie się nad innymi w szkole i poza szkołą

e)    agresja,

f)    kradzieże,

g)   wyłudzanie pieniędzy,

h)   picie alkoholu, zażywanie narkotyków, stosowanie środków odurzających lub ich rozprowadzanie w szkole i poza szkołą,

i)     nieusprawiedliwione godziny lub spóźnienia - ponad 24.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej wychowawca ma prawo poprawić ocenę z zachowania mimo przekroczenia przez ucznia wymagań ma poszczególne oceny.

1)   Poprzez szczególnie uzasadnione przypadki należy rozumieć:

a) pełną poprawę zachowania ucznia,

b) wyjątkową, pozytywną aktywność ucznia w życiu szkoły,

         c) sukcesy osiągane przez ucznia w zawodach, konkursach, olimpiadach,

         d) reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

 

§ 46

 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (rocznej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szanse uzupełnienia braków np. poprzez zorganizowanie (w miarę posiadanych środków finansowych) dodatkowych zajęć.

 

 

§ 47

 

 1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Zespołu w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu. W skład komisji wchodzą:

1)   Dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

2)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator,

3)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Zespołu powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Informację o wyniku końcowego egzaminu poprawkowego wpisuje się do arkusza ocen.
 3. Przed przystąpieniem do egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego przewodniczący pyta się ucznia o zdolność do zdawania egzaminu poprawkowego. W razie negatywnej odpowiedzi, uczeń winien wykazać się stosownym zaświadczeniem o niemożności zdawania egzaminu w tym terminie. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Zespołu nie później jednak niż do 30 września nowego roku szkolnego.
 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 5. Od oceny ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo wniesienia odwołania wskazując naruszenie przepisów prawa dotyczących trybu wystawiania oceny do Dyrektora Zespołu w terminie do 5 dniu od daty przeprowadzonego egzaminu poprawkowego. Dyrektor przeprowadza procedurę zgodnie z rozporządzeniem prawnym. W tym przypadku ocena ustalona jest ostateczna.

 

§ 48

 

 1. Uczeń jest nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej, z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. W przypadku zmiany typu szkoły uczeń zdaje egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów, których nie realizował w dotychczasowej klasie oraz z tych przedmiotów, w których wystąpiły różnice programowe.
 5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się:

1)      Do końca lutego w przypadku nieklasyfikowania ucznia za pierwszy semestr

2)      Do końca ferii letnich w przypadku nieklasyfikowania ucznia na koniec roku.

7.Dyrektor Szkoły ustala termin egzaminu klasyfikacyjnego przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).

 1. Egzamin odbywa się w formie pisemnej i ustnej.
 2. Z egzaminu klasyfikacyjnego nauczyciel sporządza protokół zawierający:

1)      skład komisji,

2)      nazwisko i imię ucznia oraz klasę,

3)      termin egzaminu,

4)      pytania (ewentualnie zadania praktyczne),

5)      wyniki i oceny.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 3. W przypadku nieklasyfikownia ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany".
 4. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna niedostateczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 5. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie stawił się na egzaminie kwalifikacyjnym otrzymuje  ocenę niedostateczną.

 

 

 

 

§ 49

 

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
 2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. l, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.
 3. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych wynosi 4,75 lub więcej oraz posiada ocenę z zachowania wzorową lub bardzo dobrą.

 

§ 50

 

 1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych wynosi 4,75 lub więcej oraz posiada ocenę z zachowania wzorową lub bardzo dobrą.

 

 

Postanowienia końcowe

§ 51

 

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Tablice i pieczęcie Zespołu zawierają nazwę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
  w  Kołaczycach i nazwę szkoły wchodzącej w skład Zespołu.

 

§ 52

 

W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę podaje się nazwę Szkoły. (pieczęć urzędowa nie zawiera nazwy Zespołu)

 

§ 53

 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!