Warunki, tryb i kryteria rekrutacji

 

 1. O przyjęciu kandydata do wybranej przez niego klasy pierwszej na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego decyduje suma punktów, której  składnikami są:

a) punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100).

b) Wynik  przedstawiony w procentach na zaświadczeniu z:

 • j. polskiego
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych,
 • j. obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
  - mnożymy przez 0,2

Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych;

c)  punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów (maksymalnie 72 punkty);

d)  inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 28 punktów).

 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi: 200, w tym:
 • maksymalnie 100 punktów uzyskanych w wyniku egzaminu gimnazjalnego,
 • maksymalnie 72 punktów za oceny z j. polskiego i trzech  zajęć edukacyjnych, 
 • maksymalnie 18 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji.
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 1. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, każdego z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

ocena

punkty

celujący

18

bardzo dobry

17

dobry

14

dostateczny

8

dopuszczający

2

 1. Ustala się następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne do przeliczania na punkty przy rekrutacji do klasy pierwszej:

klasa

zajęcia edukacyjne

I A

 

język polski,

matematyka,

biologia,

geografia.

I B

 

I C

 

 1. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać maksymalnie 18 punktów przy czym:

I. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

II. uzyskanie w zawodach: wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
 f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

III. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt I-II, artystycznych lub  sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

IV. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt 2-4,, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

V. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

VI. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. (art. 20 f ust. 3 ustawy o systemie oświaty).

VII. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20 c ust. 2 ustawy o systemie oświaty:

a)  z rodziny wielodzietnych;
b)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
c)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
e)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
f)  kandydat objęty jest pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa w pkt. VII, mają jednakową wartość.

VIII. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego, na kolejnym etapie są brane pod uwagę następujące kryteria:

a) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania,
b) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
c) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (z zastosowaniem skali przeliczeniowej ocen),
d) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego,
e) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego, (kryterium powinno zgodnie z rozszerzeniami programowymi lub przyjętymi kierunkami kształcenia w tworzonych oddziałach)
f) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z części egzaminu, zbieżnej z rozszerzeniem programowym.

IX. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, są przyjmowani w pierwszej kolejności niezależnie od wyników punktowych rekrutacji (art. 20 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

X. Rodzice kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, składają wniosek do starosty powiatu o wskazanie szkoły, która zapewni ich dzieciom odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, w tym rodzaj upośledzenia umysłowego, zgodnie z art. 71 b 
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) w terminie do 2 lipca 2017 r., a w szczególnych przypadkach do 28 sierpnia 2017 r.

XI. Kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, (klasę, dany etap edukacji w szkole za granicą) lub szkołę dla dzieci obywateli polskich czasowo
przebywających za granicą, przyjmuje się w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych na podstawie przedstawionego dyrektorowi szkoły świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takie posiada. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu danego ucznia do szkoły na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

XII. Przyjmowanie cudzoziemców do szkół publicznych reguluje §2 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 57 poz. 361).

XIII. W przypadku wolnych miejsc o przyjęcie mogą ubiegać się uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do innych szkół. Jeżeli w wyniku dodatkowej rekrutacji nie zostanie wyczerpany limit miejsc o przyjęciu do szkoły decyduje dyrektor szkoły według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

 §4

Szkolna komisja rekrutacyjna-kwalifikacyjna

 1. Kandydatów do klasy pierwszej kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powoływana zarządzeniem dyrektora szkoły.
 2. W skład Komisji wchodzi: wicedyrektor, który pełni funkcję przewodniczącego komisji oraz 4 członków.
 3. Dyrektor w zarządzeniu określa zadania oraz zasady pracy Komisji.

 

§5

Postępowanie uzupełniające

 

 1. Po podaniu w dniu 7 lipca 2017 r.do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz listy wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach, począwszy od dnia  1 -4 sierpnia 2017 r.  kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kołaczycach składają w sekretariacie szkoły wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej w postępowaniu uzupełniającym.
 2. Komisja rekrutacyjna w dniu 28 sierpnia 2017 r.rozpatrzy złożone przez kandydatów wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej w postępowaniu uzupełniającym wg kryteriów rekrutacji opisanych w  3 Warunki, tryb i kryteria rekrutacji i dokona uzupełnienia list kandydatów przyjętych do szkoły o liczbę wolnych miejsc, podając do publicznej wiadomości kompletne listy uczniów  oddziałów klas pierwszych uzupełnione o uczniów w postępowaniu uzupełniającym.
 3. Jeżeli w wyniku dodatkowej rekrutacji nie zostanie wyczerpany limit miejsc o przyjęciu do szkoły decyduje dyrektor szkoły według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc, jednak nie dłużej niż do 28 sierpnia 2017 r.

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!